Felsökningsguide luftvärmepump

Utedel droppar vatten och bilda is:

-Det är helt vanligt att utedelen bildar kondensvatten under värmedriften och att det droppa ner på marken. När pumpen används i kylläge eller avfuktning så bildar innedelen kondensvatten som droppa ut genom en slang eller genom en dräneringspump vid inomhusdelen.

-För att få bort isen så kan det antingen användas en balja under utedelen som får tömmas regelbunden eller monteras en eluppvärmd dräneringstråg med eluppvärmd slang under utedelen. Den tar max. 65W i elförbrukningen.

 

Vibrationsljud i husets vägg:

-Vilka vibrationsdämparna är monterad? Kanske det behövs fjäderdämparna eller markstativ istället för vanliga gummidämparna.

-Fasadmaterial? Är det luftspalt i väggen som förstärker vibrationsljudet? Timmervägg och tegel är känslig för vibrationerna. Betong och betonggrund är inte så känslig.

-Upplevs utedelen högljudig ute och starkt vibrerande så kan det vara något fel (t.ex. skrammel, obalans). Men tänk på att det finns produktblad till alla värmepumpsmodeller som innehåller alla uppgifter om ljudnivåer.

-Hörs kompressorns vibrationsljud tydligt i innedelen? Då är det antingen något fel på utedelen eller installationen.

 

Innedel droppar vatten:

-Sker detta i kylläge? Hur ligger kondensslangen ute? Kanske ihoprullat, dåligt fall eller täppt? Stoppat i en hink som är full med vatten? Man kan försöka att titta in i slangen eller försöker att blåsa igenom om det känns täppt.

-Har kunden renoverat i huset (orsakat mycket damm i luften) medan pumpen var i drift? Rengöring/Service behövs.

-Har kunden gjort ändringar på installationen (t.ex. la om dräneringsslangen)?

-Fortsätter det att droppa mycket trots åtgärd så är det något fel. Om pumpen har gått som en AC minst en hel sommar och aldrig haft några problem med droppande vatten från innedelen så kan det vara en tecken för rengöring/servicebehov.

-Sker detta i värmeläge vid varje avfrostning? Då kan det vara ett fel av pumpens reglering eller gasbrist.

 

Innedel låter för mycket:

-Skrikande/kärvande ljud? Förändras detta vid ändring av fläktläge? Då är det fläktlagret som är trasig. I den här fallet måste fläktmotorn bytas ut.

-Är det en Daikin? CLEAN funktionens drift kan upplevas som ett ”kärvande ljud”. Prova att stänga av det.

-Tyst tickande ljud? Förändras detta vid ändring av fläktläge? Då är det dags för en service.

-Knäppningar i innedelen? Försvinner det vid avstängning av svängning omedelbart? Då kan det vara fel på spjällmotorn. Sker det varje gång vid avfrostning? Det är helt vanligt på budgetmodeller för att materialet utvidgar och krympa vid varje temperaturförändring i innedelen. Är det en dyrare modell så kan det undersökas vid en servicetillfälle.

-Innedelen ”bubblar” mycket? Det sker varje gång vid avfrostning och är helt vanligt. Det är också lite beroende på modellen och deras ljudnivåer.

 

Inomhusdelens fläkt går inte att styra:

-Är fläkten permanent i låg läge trots att den ställdes i högsta läge? Kanske pumpen väntar fortfarande på att utedelen börjar att leverera värme. Vänta 10-15min. Om inomhustemperaturen motsvarar den inställda temperaturen på fjärrkontrollen kan det också påverka fläkthastigheten. Höj temperaturen om några grader för att prova. Tänk på att stänga av alla funktioner som QUIET, ECONOMY, TIMER eller BEHOVSSTYRNING. Går fläkten ändå inte högre upp så kan det vara möjligt att det är för kallt ute (beroende på modellen) eller att det är ett fel på pumpen som t.ex. gasbrist eller elektronikfel.

-Är fläkten permanent i högsta läge oavsett inställning (med undantag lägsta fläktläge)? Sker detta just när temperaturen i rummet motsvarar den inställda temperaturen i fjärrkontrollen? Då kan det vara en underhållsläge som pumpen har hamnat i för att bli av med övervärmen i växlaren som finns kvar i inomhusdelen. Höj temperaturen på fjärrkontrollen om några grader så går fläkten i normalfallet att styra igen. Det här fenomenet upplevdes rätt ofta på värmepumpar av märke Fujitsu.

-Är fläkten inte alls styrbart oavsett läge (även i MODE på fläkt) så kan det vara något fel på elektroniken.

 

Värmepump värmer för mycket:

-Prova att sänka temperaturen på fjärrkontrollen. Hur många grader skillnad blir det mellan temperaturen i rummet och temperaturen som står på fjärrkontrollen? Telefon-App: Hur många grader visas inomhus? Är den jämt t.ex. 3 grader varmare än inställning på fjärrkontrollen oavsett utomhustemperatur? Där kan det vara fel på inomhustemperaturgivaren. Vissa modeller går att korrigerar i inställningar men det är inget som kunden kan göra själv.

-Blir det mycket varmare inne just när det blir kallare utomhus? Då kan det vara en kall luftström som påverkar inomhusdelen. Det här kan orsakas av t.ex. ventilation och fönster som befinner sig nära inomhusdelen. Det kan också vara hålet bakom inomhusdelen som inte är tät. Just när det finns luftspalt i väggen är det viktigt att täta på insidan runt rörpaketet. 

-Kolla att även telefonappen har rätt inställning och inte påverkar pumpen.

-Är det permanent över 23 grader oavsett inställning så kan det ett vara ett fel på elektroniken.

 

Pump slutade att värma:

-Är inomhusdelens spjäll öppen, lampor släckt, både inomhusdelen och utomhusdelen helt tyst? Då kan det vara avbrott på strömmen. Kolla på säkringen/säkerhetsbrytare/stickpropp eller ring en elektriker. Tänk på att det kan även vara fel på gamla orörda säkerhetsbrytarna! Det låter otroligt men jag har upplevt det väldig många gånger om säkerhetsbrytaren var äldre än 10 år.

-Kunderna kan även försöker att felsöka själv med spänningsprovaren om de har kunskaper till det. Det kan man göra vid både inomhusdelen (lucka höger bredvid filtrar) och utedelen (höger kåpa) på terminalen mellan L och N (alla modeller), 1 och 2 (t.ex. Daikin, Mitsubishi, Panasonic, Fujitsu, Samsung) eller 1/N och 3 (t.ex. Wilfa, Cooper&Hunter och Polario). Det ska vara 230 Volt.

-Är inomhusdelens spjäll stängt och indikeringslampor blinkar (t.ex. Mitsubishi blå POWER, Daikin grön POWER, Fujitsu blinkar alla lampor grön/gul i olika takt, Panasonic vit TIMER) eller felkoden blinkar direkt i inomhusdelens display (t.ex. Samsung, Wilfa, Polario, Cooper&Hunter, Kaisai, Auratsu) så har driften nödstoppats pga. ett allvarlig fel i systemet som har detekterats och en felkod är inlagd. Prova att bryta strömmen för minst 15min och startar igen.

-Är felet kvar så är det dags att kolla upp vad felkoden innebär. Här finns några exempel hur man läser av felkoden om man inte har ett display på inomhusdelen:

Daikin: Tryck och håll i CANCEL knappen i 5sek tills 00 visas i displayen. Skrolla med CANCEL knappen

genom felkoderna till pumpen ger lång pipsignal. Felkoden som visas på fjärrkontrollen är aktuella

felkoden. Om felkoden 00 ger en lång pipsignal så betyder det att det inte finns några felkoder inlagda i systemet.

Panasonic: Tryck och håll i CHECK knappen med en liten nål i hålet tills H00 visas i displayen. Skrolla med TIMER knappar

upp och ner genom felkoderna tills inomhusdelen piper flera gånger. Felkoden som visas på fjärrkontrollen

är aktuella felkoden. Om felkoden H00 ger pipsignalen så betyder det att det inte finns några felkoder inlagda i systemet.

Fujitsu: Räkna blinkningar på den första och den andra indikeringslampan som blinkar. Första lampan blinka först ett visst

antal och sedan andra lampan ett visst antal innan första blinkar igen. Den tredje blinkar

permanent. T.ex. Felkod 68: första lampan blinker 6ggr och andra lampan blinker 8 gånger, sedan

börjar första lampan på nytt med 6ggr.

Mitsubishi: POWER lampan blinkar ett visst antal och pausa med 2,5sekunder. Kolla hur många gånger

den blinkar.

 

Pump värmer ej tillräckligt:

-Är inställningar rätt? Är funktioner som SENSOR eller andra komfortfunktioner aktiverad som kan begränsa eller påverka driften? Är timer aktiverad? Är QUIET funktionen aktiverad eller inomhusdelens fläkt i manuellt lägsta läge? Telefonapp: Är utedelen begränsat i effekten med behovsstyrning (Daikin)? Är Mitsubishi Melcloud och Panasonic Comfort Cloud påverkad av Tibber?

-Prova att höja temperaturen. Är den jämt t.ex. 3 grader kallare än inställning på fjärrkontrollen oavsett utomhustemperatur? Där kan det vara fel på inomhustemperaturgivaren. Vissa modeller går att korrigerar i inställningar men det är inget som kunden kan göra själv.

-Försvinner effekten vid en viss utomhustemperatur? Kanske just när det blir minusgrader? Fryser utomhusdelen in? (tjock is på baksidan, fullt med snö inne vid fläkten, stora istappar under utedelen? Det kan vara elektronikfel eller gasbrist.

-Är luftfiltern av inomhusdelen rengjorda? Är inomhusdelen behov av en rengöring/service?

-Hur ofta frosta pumpen av i timmen? En gång i 50min/1timme är vanligt. Avfrosta pumpen för ofta trots att det inte finns någon is på utedelen så kan det vara fel på elektroniken. Isar utomhusdelen in ganska fort så kan det även vara gasbrist eller för kallt för modellen.

-Om det är kallare än -20 grader utomhus så är det viktigt att startar upp ett annat värmesystem i byggnaden så att pumpen klarar av att håller temperaturen inomhus. Avfrostningar sker oftare och under tiden kan inomhustemperaturen sjunker om pumpen bara går själv som enda värmesystem.

-Är det någonting som blockerar utblåset vid inomhusdelen eller utomhusdelen? Kanske en hylla nedanför inomhusdelen och luftspjället är riktat till? Kanske en stor snötäckt buske framför utedelen? Är det för högt i taket eller för långt mellan innedel och väggen mittemot (mer än 15m)? Då rekommenderas att sätta inomhusdelens fläkt manuellt på maxläge.

-Snurrar utomhusdelens fläkt? Blockerat av snö och is?

-Är CIRKULATOR avstängd (Mitsubishi)?

-Provat att starta om pumpen? (Strömlös i minst 15min.)

-Kolla att både fjärrkontrollen och telefonappen har rätt inställningar.

 

Pump löser ut säkringen:

-Har säkringen, som pumpen har kopplats till, rätt storlek? Är det något mer som finns på samma säkringsgruppen som kan överbelastar strömledningen och säkringen? Är det något annat som är kopplad på samma säkringsgruppen som kan ha ett fel?

-Om pumpen är försedd med stickpropp så kan kunden ta en förlängningssladd och koppla in pumpen i ett annat vägguttag för att prova.

-Om pumpen är fastkopplad på en gruppsäkring  eller säkerhetsbrytare så rekommenderas det att kontakta en elektriker.

 

Pump löser ut jordfelsbrytare:

-Är pumpen kopplad på en gemensam jordfelsbrytare som täcker flera säkringsgrupper eller hela elcentralen? Då rekommenderas att kontakta en elektriker.

-Är pumpen kopplad på en egen jordfelsbrytare  så kan det vara fel på elektroniken eller kompressorn.

-Är pumpen kopplad med stickpropp eller säkerhetsbrytare så kan pumpen frånkopplas av kunden från elanläggningen för att testa om jordfelsbrytaren fortsätter att lösa ut. OBS! En felaktig installerad vägguttag, elcentral eller säkerhetsbrytare kan också vara en orsak!

 

Lite extra till luftvattenpumpar om värmen inte räcker till:

-Är värmepumpen startad och i AUTOLÄGE?

-Är TIMER eller SEMERSTERLÄGE aktiverad? Är inomhustermostaten till värmepumpen kanske för nära värmeelementet? 

-Är termostaten till alla värmeelement och golvvärme öppnad? Finns tryck på systemet? Är kanske luft i systemet? Fungerar cirkulationspumpen?

-Om det inte finns en inomhustermostat: är värmebehovet rätt konfigurerad i värmepumpens inställningar?

-Är varmvattenberedning högre prioriterad än husvärme och varmvattenbehovet för högt?

 

Om du ändå inte har fått svar på alla dina frågor så är du välkommen att kontakta oss.